AWS Codepipeline

Xây dựng Hugo Website sử …

Ý tưởng Hôm trước có lên bài về việc tạo static web với Hugo với công cụ là Github và Github Action, chúng ta có thể thực hiện tương tự với các dịch vụ của AWS. Ví dụ, ta có thể sử dụng Amazon S3 để lưu trữ trang web và Amazon CloudFront để phân phối nội dung. Ta cũng có thể sử dụng AWS CodePipeline …